Zabudnuté heslo?
Registrácia

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:

1. vyplnením elektronickej objednávky, ktorá môže obsahovať aj niektoré osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodno-právneho vzťahu s kupujúcim a uskutočnenia obchodného prípadu

2. Predávajúci sa prijatím objednávky zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom sprístupnené tretím osobám.

3. Prípadné spory medzi stranami týkajúce sa ochrany osobných údajov, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť v prvom rade vzájomným zmierom a dohodou. Ak to nebude možné, riešenie bude postúpené na súd miestne príslušný podľa procesnoprávnych predpisov Slovenskej republiky.

____________________________________________________

Prievidza 1.1.2011

MONET & PARTNER , s.r.o. , Stavbárov 21, SK-97101 Prievidza
IČO:36729183, DIČ:2022313964